رابطه بین سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در معلمان

رابطه بین سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در معلمان
کبری حسن زاده
کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه ازاد شوشتر
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در معلمان شهر اهواز می باشد. نمونه اینن پنژوهش شنام۰۹۱ نفر از معلمان بود که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس از بین تمامی معلمان انتخاب شدند. برای گنردووری داده هنای از پرسانهامه سبک های دلبستگی سیمپسون، پرساهامه دشواری در تهظیم هیجانی گراتز و رومر و پرساهامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. پژوهش حاضراز نوع همبستگی بود و نتایج تحلی داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چهدگانه ناان داد که بین سبک هنای دلبسنتگی ایمن و رضایت زناشویی رابطه مثبت معها داری وجود دارد. اما بین سبک های دلبستگی ناایمن )دوسوگرا و اجتهابی( با رضایت زناشویی و همچهین دشواری در تهظیم هیجانی با رضایت زناشویی رابطه مهفی معهاداری وجود دارد. یافته ها ناان داد که بین سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی رابطه ی چهدگانه وجود دارد. همچهین تحلی رگرسیون ناان داد که سبک دلبستگی دوسوگرا بهترین پیش بیهی کههدهی رضایت زناشنویی منیباشد. بعلاوه نتایج پژوهش ناان داد که بین معلمان زن و مرد از لحاظ متغیرها )سبک های دلبستگی، رضایت زناشویی( تفناو معهناداری وجنود ندارد.
کلید واژگان: سبک های دلبستگی، رضایت زناشویی.