رابطه بین سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین، باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر

رابطه بین سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین، باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دختر
سمانه علوی منش،دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات اهواز، ایران
سعید بختیارپور، نویسنده مسئول ،استادیار ،گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات،اهواز ،ایران
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین، باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دختر دبیرستانی در سال تحصیلی ۹۴ – ۹۳ بوده است. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزار اندازه گیری، ۱ – پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند، ۲ – باورهای غیر منطقی جونز، ۳ – رضایت زناشویی انریچ ۴ – مهارتهای اجتماعی ماتسون میباشد. جامعه پژوهش ۱۵۰ نفر از والدین و فرزندان آن ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده
بودند تکمیل و بررسی شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسسون و رگرسیون چند گانه نشان دادکه سبک فرزند پروری مقتدرانه والدین با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ارتباط مثبت معنیداری یافت شد و بین سبک فرزند پروی مستبدانه والدین با مهارتهای اجتماعی دانشآموزان ارتباط منفی معنیداری یافت شد. بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه والدین با مهارت های اجتماعی ارتباط منفی معنا داری وجود دارد. بین باورهای غیر منطقی والدین با مهارتهای اجتماعی دانشآموزان رابطه منفی معناداری بود. همچنین بین رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان رابطه
مثبت معناداری بود.
کلید واژهها: سبک فرزند پروری، باورهای غیر منطقی، رضایت زناشویی، مهارت های اجتماعی.