رابطه بین سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین، و رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر

رابطه بین سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین، و رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر
سمانه علوی منش،دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ،اهواز،
ایران
سعید بختیارپور، نویسنده مسئول ،استادیار ،گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ،اهواز
،ایران
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین، رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش-آموزان دختر دبیرستانی در سال تحصیلی ۹۴ – ۹۳ بوده است. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزار اندازه گیری، ۱ -پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند، ۲ رضایت زناشویی انریچ – ۳ مهارتهای اجتماعی ماتسون میباشد. جامعه -پژوهش ۱۵۰ نفر از والدین و فرزندان آن ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند تکمیل و بررسی شد.تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسسون و رگرسیون چند گانه نشان داد که سبک فرزند پروری مقتدرانه والدین با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ارتباط مثبت معنیداری یافت شد و بین سبک فرزند پروی مستبدانه والدین با مهارتهای اجتماعی دانشآموزان ارتباط منفی معنیداری یافت شد. بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه والدین بامهارت های اجتماعی ارتباط منفی معنا داری وجود دارد. بین رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت معناداری بود.
کلید واژهها: سبک فرزند پروری، رضایت زناشویی، مهارت های اجتماعی.