رابطه بین تیپ های شخصیتی )درونگرایی – برونگرایی/ حسی – شهودی/ تفکر ی – احساسی/ قضاوتی – ادراکی( با رضایت زناشویی

رابطه بین تیپ های شخصیتی )درونگرایی – برونگرایی/ حسی – شهودی/
تفکر ی – احساسی/ قضاوتی – ادراکی( با رضایت زناشویی
لاله محتشم , مهسا گله دار
کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز
کاردانی مامایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گچساران
چکیده
:هدف از پژوهش حاضر رابطه بین تیپ های شخصیتی )درونگرایی – برونگرایی/ حسی – شهودی/ تفکر ی – احساسی/ قضاوتی – ادراکی( بارضایت زناشویی بوده است . جامعه اماری کلیه دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی شهر اهواز بوده اند که در سال تحصیلی ۹۴ مشغول به ک ار و یا تحصیل می باشند که از آنها نمونه ای با تعداد ۱۵۰ زوج ) ۳۰۰ نفر( ، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید.ابزار مورد استفاده نیز شامل پر سشنامه های رضایت زناشویی انریچ)فرم کوتاه( و تیپ های شخصیتی مایرز بریگز میشوند که نتایج به دست آمده ا ز آنها توسط آزمودنی ها با آماره های نوصیفی و استنباطی چندی بررسی گردید. نتایج زیر از پژوهش حاضر حاصل گردید ۱(بیشترین میزان رضایت زناشویی، زمانی دیده شد که زوجین در بعد شخصیتی ادراکی یا انعطاف پذیر نمرات بالاتری به دست آورده بودند ۲(مرتبه دوم از سطح بالای رضایت زناشویی، زوجینی را در بر میگیرد که تیپ های شخصیتی مشابهی داشته اند ۳(بیشترین میزان از عدم ر ضایت زنا شویی ،زمانی دیده شد که زوجین در بعد شخ صیتی ق ضاوتی نمرات بالاتری به د ست آورده بودند ۶:بین ر ضایت زناشویی زوجین تفاوت معناداری وجود ندارد وتنها تفاوت در زیر مقیاس روابط با اقوام و دوستان همسر مشاهده شد زیرا میانگین روابط مردان با اقوام و دوستان همسر بیشتر از میانگین روابط زنان با اقوام و دوستان همسر است.
کلید واژگان : تیپ های شخصیتی ، رضایت زناشویی ،درونگرایی – برونگرایی ، حسی – شهودی ، تفکری