رابطه بین تیپ های شخصیتی )درونگرایی – برونگرایی( با رضایت زناشویی

رابطه بین تیپ های شخصیتی )درونگرایی – برونگرایی( با رضایت زناشویی
لاله محتشم، مهسا گله دار
کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز )نویسنده مسئول )۲کاردانی مامایی دانشگاه آزاد گچساران
چکیده :هدف از پژوهش حاضر رابطه بین تیپ های شخصیتی )درونگرایی – برونگرایی( با رضایت زنا شویی بوده ا ست . جامعه اماری کلیه دانشجویان ، کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی شهر اهواز بوده اند که در سال تحصیلی ۹۴ مشغول به کار و یا تحصیل می باشند که از آنها نمونه ای با تعداد ۱۵۰ زوج ) ۳۰۰ نفر( ، به روش نمونه گیری خوشهههه ای ند مرحله ای انتخار گردید. ابزار مورد استتتداده : نیز شهههامل پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ)فرم کوتاه( و تیپ های شخصیتی مایرز بریگز میشوند که نتایج ب ه دست آمده از آنها توسط آزمودنی ها با آماره های نوصیفی و استنباطی ندی بررسی گردید. نتایج :نشان داد که مرتبه دوم از سطح بالای رضایت زناشویی، زوجینی را در بر میگیرد که تیپ های شخصیتی مشابهی داشته اند ۶ :بین رضایت زناشویی زوجین تفاوت معناداری وجود نداردوتنها تفاوت در زیر مقیاس روابط با اقوام و دوستان همسر مشاهده شد زیرا میانگین روابط مردان با اقوام و دوستان همسر بیشتر از میانگین روابط زنان با اقوام و دوستان همسر است.
کلید واژگان : تیپ های شخصیتی ، رضایت زناشویی ،درونگرایی – برونگرایی