رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی

رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی
فاطمه حجازی نسب*
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار انجام شد. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود و ابزار مورد استفاده پرسشنامه فراشناخت) – MCQ 03 (، پرسشنامه تنظیم هیجان( CERQ – – ( و پرسشنامه هراس اجتماعی کانور بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال ۴۰۳۱
۳۰ بود و نمونه پژوهش تعداد ۰۳۳ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و به وسیله ابزارهای تحقیق سنجش شدند. درپژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگراسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادکه بین باور های فراشناختی و اضطراب اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد ) ۳۰۳۴ p< ( و همچنین بین راهبردهای تنظیم هیجان بااضطراب اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد ) ۳۰۳۴ p< ( و همچنین ترکیب متغیرهای راهبردهای فراشناخت و راهبردهای تنظیم هیجان نقش پیش بینی کننده ای با اضطراب اجتماعی دارد) ۳۰۳۴ p< .) واژگان کلیدی: باورهای فراشناختی، راهبردهای تنظیم هیجان، اضطراب اجتماعی[purchase_link id="17865" style="button" color="orange" text="خرید"]