رابطه ادراک دانش آموزان از مهارت ارتباطی معلم با سبکهای مدیریت کلاس معلم

رابطه ادراک دانش آموزان از مهارت ارتباطی معلم با سبکهای مدیریت کلاس معلم
سکینه قربانی ۱
دکتر مجید صدوقی ۲
چکیده
مدیریت کلاس، به عنوان خط مقدم مدیریت نظام آموزشی و پرورشی با بالاترین تعامل، به دلیل رسالت و نقش استراتژیک این نظام، از اهمیت ویژهای برخوردار است. از میان عواملی که میتواند نقش تاثیرگذار بر سبک مدیریت کلاسی معلم داشته باشد میتوان به مهارت ارتباطی وی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبکهای مدیریت کلاس با ادراک دانش آموزان از مهارت ارتباطی معلم بود. جامعه آماری شامل ۲۲۱۲۲ دانشآموز و ۱۲۸۲ معلم مقطع متوسطه دوم۳۹ شهر قم بود، که با روش نمونه گیری چند مرحلهای، در مجموع، ۹۸۲ دانشآموز – )دبیرستان( در سال تحصیلی ۳۹و ۹۴ معلم در پژوهش شرکت داده شده و به پرسشنامههای سبک مدیریت کلاس و مهارت ارتباطی بارتونایجی پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که سبک مدیریت کلاسی معلمان شرکت کننده، سبک تعاملی میباشد و مهارت شنود و مهارت بازخورداز میان مولفههای مهارت ارتباطی توان پیشبینی کنندگی سبک مدیریت کلاسی معلم را دارند. با توجه به نتایج این پژوهش، جهت نیل به اهداف نظام آموزشی، توجه به آموزش و ارتقاء مهارتهای ارتباطی معلمان امری ضروری است.
کلمات کلیدی: سبک مدیریت کلاس، مهارت ارتباطی، معلم، دانش آموزان