دلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر

10,000 ریال – خرید

دلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی
تلویزیون ایران در دنیای معاصر
سمیه ذوالفقاری
کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشکده غیردولتی – – غیرانتفاعی رفاه
Zoulfaghari@yahoo.com
چکیده
پژوهش حاضر با مرور ادبیات تحقیق و مبانی نظری در حوزه رسانه ، جهانی شدن و جهانی سازی، دلایل اهمیت بررسی تغییرات
فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر را برمی شمرد. این پژوهش لزوم اشراف نظری بیشتر ،
درباره فرا واقعیت هایی که واقعیات زندگی ما را شکل می دهند، را در حد وسع بازبینی می کند و با اشاره به ابعاد جهانی شدن
و ابعاد هویت ملی شامل ابعاد اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، دینی، فرهنگی و زبانی بیان می دارد لازم است تغییرات
فرهنگی کارتون های خارجی تلویزیون مرتب بررسی شوند تا بدانیم پیوند با جهان را در کنار پاس داشت هویت ملی خود در
فرآیند جهانی شدن تجربه می کنیم یا تحت نفوذ امپریالیسم فرهنگی و جهانی سازی هستیم.
واژگان اصلی: تلویزیون،کارتون خارجی، جهانی شدن، جهانی سازی