خلاقیت واثر بخشی آن در آموزش

خلاقیت واثر بخشی آن در آموزش
محمد رضا رضایی والا. امیر بهرادفر. میثم خوش سیما
.۱ دانشجوی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان.۲ دانشجوی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
.۳ دانشجوی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
چکیده
مقالهی حال حاضر اثر بخشی خلاقیت بر یادگیری را مورد مطالعه قرار می دهد. این مقاله به صورت اسنادی کتابخانه ای گرد اوری شده است.. موضوع مقاله خلاقیت و ابعاد مهم آن برای تاثیر گذاری بهتر در یادگیری است. و هدف از نگارش این مقاله شناخت ابعاد مختلف خلاقیت، موانع خلاقیت، و عوامل تسهیل کننده ی آن است. در این مقاله مفهوم خلاقیت تعریف و تشریح شده است. و همچنین به ایجاد تفکر خلاق در دانش آموزان و ضرورت آن برای نو شدن و تازگی در مسیر زندگی پرداخته است. همچنین ویژگی های افراد خلاق، عوامل آموزشگاهی موثر در پرورش خلاقیت، ویژگی های معلم خلاق، موانع به وجود آمدن خلاقیت در دانش آموزان، و در فرزندان بیان شده و در پایان چگونگی نقش والدین در ایجاد و پرورش خلاقیت، و عوامل کلی پرورش خلاقیت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهدکه بروز خلاقیت و پروراندن آن در دانش آموزان به عوامل مختلفی بستگی دارد. معلم به عنوان مهم ترین عامل در ایجاد خلاقیت در دانش آموزان می تواند با تغییر در ساختار فیزیکی کلاس، ایجاد ساختار مناسب فکری در کلاس، و تغییر در ساختار آموزشی به پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان بپردازد.
کلمات کلیدی: خلاقیت، ویژگی های افراد خلاق، موانع خلاقیت، عوامل آموزشگاهی ، نقش والدین