جدیدترین پرسشنامه های روانشناسی 1400

این پرسشنامه در مرکز موجود هستند در صورت نیاز برای ارسال سریع 02166831854 با 08433362405 و یا 09374415454 تماس بگیرید .
– مقیاس تاب آوری
پرسشنامه تصویر بدنی ایده آل
پرسشنامه تعهد سازمانی
پرسشنامه تصئر از خود بک
پرسشنامه تصمیم گیری عمومی
پرسشنامه تکلیف انتخاب واسون
پرسشنامه تله های زندگی
پرسشنامه مقیاس تعلل (HPS)
پرسشنامه جنسی هالپرت
پرسشنامه مقیاس تعادل عاطفه
پرسشنامه تفکر ارجاعی
پرسشنامه تجدید نظر شده تاکتیک های حل تعارض
پرسشنامه جبران افراطی یانگ
پرسشنامه حل مساله پارکر
پرسشنامه آزمون حل مسئله خلاق CPS باسادر
پرسشنامه حمایت اجتماعی فلیمینگ و باوم
پرسشنامه حالت- رگه اضطراب اشپیل برگر
پرسشنامه حس انسجام انتو نوسکی
پرسشنامه حل تعارض
پرسشنامه مقیاس استرس و حمایت اجتماعی دوک
پرسشنامه خود کار آمدی شرر
پرسشنامه خلاقیت تورنس
پرسشنامه مقیاس خود نظارت گری اشنایدر
پرسشنامه مقیاس خود اثر بخشی تحصیلی
پرسشنامه خود اثر بخشی اداراک شده اسمیت و بتز
پرسشنامه خود ارزشیابی های محوری
پرسشنامه خود ارزیابی سه عاملی غذا خوردن پرسشنامه
پرسشنامه خود پنداره سارا سوت
پرسشنامه چند وجهی جنسی ویلیام انسل
پرسشنامه تنظیم خلق منفی
پرسشنامه خود کنترلی تانجی
پرسشنامه خود اثر بخشی درد
پرسشنامه مقیاس خشنودی شغلی
پرسشنامه مقیاس خود کار آمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی
پرسشنامه خوردن وسواس گونه
پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان
پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید
پرسشنامه دلزدگی زناشویی