تلویزیون ماهواره ای و اثرات آن بر فرد و جامعه

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ۲ صفحه در قالب jpg می باشد . منبع معتبر و مشخص دارد .