تفکر انتقادی و دانش آموز پرسشگر


تفکر انتقادی و دانشآموز پرسشگر
دکتر فرامرز محمدیپویا
۱ – دکتری علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده
عصر حاضر، عصری است که تحت عنوان عصر انفجار اطلاعات از آن نام برده میشود. از مهمترین نیازهای عصر حاضر در زمینهی تربیتِ افرادیکه بتوانند از طریق پرسش، جستجو و استدلال، به شکلگیری عقاید خود پرداخته و در عرصههای مختلف جامعه حضوری فعال و منطقی داشته باشند، توجه و دستیابی به مهارتهای تفکر انتقادی است. تفکر انتقادی بهعنوان مهارت اساسی برای مشارکت عاقلانه در یک جامعهی دموکراتیک شناخته شده است و در دنیای مدرن امروزی بهعنوان مهارتی ضروری مورد حمایت میباشد. همچنین تفکر انتقادی، پرسشگری و تصمیم گیری عقلانی است در مورد این که چه چیزی را باور کرد و چه چیزی را نباید باور کرد. در جامعهای که سیستم تعلیم و تربیت آن بدون بحث وانتقاد و پرسشگری، امور را میپذیرد و آنها را منعکس میکند، خطر پرورش انسانهای فاقد توان و نیروی تفکر در جامعه زیاد شده و این بهنوبهی خود سبب عدم توسعه و عقبماندگی جامعه میگردد. در این عصر، روشهای سنتی تدریس و یادگیری؛ یعنی جایگاه منفعل فراگیران در محیط
آموزشی و تکیه بر پر کردن ذهن از اطلاعات، دیگر جوابگوی نیازهای تربیتی نسل حاضر و آینده نخواهد بود و برای تربیتِ صحیح فراگیران نیازاست تا آنها، روحیهی پرسشگری و کاوشجویانه را کسب کنند تا بتوانند آزادانه و به طور علمی بیاندیشند و بهتبع آن، موجب رشد، پیشرفت وتوسعهی جامعهی خود گردند. یکی از راهکارهها، در جهت تربیت چنین دانشآموزان محقق و پرسشگری، پرورش مهاتهای تفکر انتقادی در مدارساست. لذا با توجه به مراتب فوق، هدف اساسی پژوهش حاضر، معرفی مهارتهای تفکر انتقادی و پرورش آنها در مدارس بهعنوان راهکاری در جهت تربیت دانشآموزان پرسشگر میباشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که شیوهی تحلیل نیز بهصورت تحلیل کیفی و مفهومی میباشد. روشهای پرورش تفکر انتقادی در مدارس عبارتند از؛ روش آموزش مستقیم و روش آموزش غیر مستقیم، که پژوهشگر در نهایت روش گفتگو)پرسش و پاسخ سقراطی( را برای آموزش تفکر انتقادی و تقویت روحیه پرسشگری دانشآموزان معرفی میکند.
کلید واژهها: مهارتهای تفکر انتقادی، دانشآموز پرسشگر، پرسش و پاسخ سقراطی