تضاد والدین و فرزندان از نظر والدین

هدف این ابزار عوامل موثر بر تضاد والدین و فرزندان است وبروی ۱۴۰ نفر از خانواده های شهری تهران که فرزند ۱۲ سال به بالا داشته و ۱۴۰ نفر از خانوارهای روستایی شهرستان قوچان اجرا شده است.