تربیت از دیدگاه اسلام


تربیت از دیدگاه اسلام
*سید حسین دانشگر **رحیم ایمانی***ستار بازدار*دانشجوی کارشناسی رشته ی راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس ایلام
**دانشجوی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران*فارغ التحصیل ارشد رشته ی فقه اسلامی دانشگاه آزاد قم
چکیده
تاکنون مقالات و کتابهای متعددی پیرامون مسائل تربیتی از زاویه های مختلف و با دیدی متفاوت در زمینههای مثبت تربیتی نگاشته شده است و خطاب اصلی این نوشتهها اولیاء و مربیان بودهاند تا با آگاهی از این زمینهها بتوانند در تربیت فرزندان موفق گردند،
نظام تربیتی اسلام، ایمان و تعبد و تجربه و عمل را درجهت شکلگیری شخصیت اخلاقی فرد به خدمت میگیرد و با تهذیب نفوس،را فراهم میسازد. مقاله حاضر در صددبیان تربیت ، مشخصات تربیت ،عوامل و موانع تربیت و » ملکه اخلاقی « زمینه تحقق همچننین مبانی علمی ،فلسفی،دینی تربیت از دیدگاه اسلام می باشد این مقاله که بصورت کتابخانه ای و از منابع مختلف دینی نگاشته شده است سعی در ارائه مباحث مفید در حوزه تربیت اسلامی می باشد
واژگان کلیدی : اسلام ،تربیت ،مبانی،عوامل، موانع