تحلیل مشارکت والدین در مدارس بر اساس مدل SWOT ؛ و ارائهی راهکارهای افزایش مشارکت

تحلیل مشارکت والدین در مدارس بر اساس مدل SWOT ؛ و ارائه ی راهکارهای افزایش مشارکت
دکتر فرامرز محمدیپویا- سهراب محمدیپویا
۱ – دکتردکتر ی تهرانی علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران
۲ – دانشجوی کارشناس ارشد تهرانارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران
چکیده
اعتقاد بر این است که با مشارکت والدین در مدارس، نه تنها در جهت رشد و شکوفایی تواناییهای شاگردان، گام برداشتهایم، بلکه ازپتانسیل والدین در ادارهی امور مدارس در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی، و …نیز بهره برده و بهتبع این موارد، به رشد وتوسعهی جامعهی خود بهطور مستقیم و غیرمستقیم یاری رساندهایم. لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین تواناییها، ضعفها، فرصتها وتهدیدهای مشارکت والدین در مدارس، بر اساس مدل تحلیلی SWOT میباشد. بدین منظور از روش تحلیل کیفی در ابعاد درونی وبیرونی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، استفاده شده است. درنهایت با بهره گیری از نتایج حاصل از تحلیل سوآت، راهکارهایی برای
جلب و افزایش مشارکت والدین در مدارس ارائه گردیده است که از جمله مهمترین آنها تشکیل جلساتی با دو عنوان “جلسات شکوفایی وراثت” و “جلسات شکوفایی محیط”، میباشد.
کلید واژهها: مشارکت والدین، مدارس، راهکارها، مدل تحلیلی SWOT