تحلیلی بر جنبه ذهنی تربیت فرهنگی و دلالت های آن برای برنامه ریزی درسی

تحلیلی بر جنبه ذهنی تربیت فرهنگی و دلالت های آن برای برنامه ریزی درسی
صدیقه هوشمند ، منصور زینلی احمد فولادی
۱ دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان –
۲ کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی درسی و مدرس دانشگاه آزاد میناب –
۳ کارشناس آموزش ابتدایی –
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین جنبه ذهنی تربیت فرهنگی از منظر برنامه ریزی درسی جهت آموزش مطلوب و ارائه راهکارهای کاربردی به برنامه ریزان درسی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی انجام شد. از آنجایی که ذهن، انبار معرفت و دانایی،عامل حفظ و نگهداری آن و موجبی برای کشف و ابداع است و ابعااد ذهان وسایم، متعادد و عنانار آن هاوش، کنجکااوی،چراجویی، عقل، فکر، حافظاه، دتات، تلیال، ت،اور، تجخاق، ، تیات، اساتعداد و تاوان اساتد و و اساتنباس اسات ؛ لااا
برنامهریزاندرسی در سطح ،رد و ک ن بایختی نخبت به تربیت و تقویت آنها اهتمام ورزند. نتایج بررسی الگوهای ملتلاف برنامه ریزی درسی که با روش تونیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابلانه ای نورت گرفت نشان داد که اگر چه انواع – ملتلف دسته بندی ها و نظریه های برنامه درسی همپوشانی وجود دارد اما بیش از سایر نظریه ها، نظریه برنامه درسی میلر وآیزنر جنبهی ذهنی تربیت فرهنگی را توجیه می کنند. مدو ذهن، بازنمایی های ذهنی از یک وسیله یا حالت اماور در جهاان واتعی است. طبیعتاً مدو های ذهنی ما راجم به این که چگونه درباره ی کار کردن اشیاء فکر می کنیق، به دانش ماا بخاتگی دارد. میلر در دسته بندی نظریه های برنامه درسی طیفی را مبنی بر ابعاد درونی و بیرونی مطرح می کند. در یک سار طیافدیدگاههای تربیتی، دیدگاههایی ترار دارندکه توجه آنها به ابعاد بیرونی )مانند رفتار دانش آموزان( معطوف است. و در انتهای طیف، تاکید بیشتری بر ابعاد درونی ترار دارد. در میانه آن دیدگاههایی ترار دارند که کانون توجه ،ود را تعامال میاان ابعااد درونی و بیرونی ترار دادهاند. در دیدگاه فرایند شنا،تی میلر که به مطالعه نحوه ی تفکر انخاان مای پاردازد، برناماه هاایی را تدوین می کنند که حالت های ملتلف تفکر )استد و( را تقویت نماید و دیدگاه انخان گرایانه و دیادگاه مااورای فاردی کاه کانون توجه را استع ی ،ود، تفکر شهودی و تفکر ، ق ترار داده است همراه با دیدگاه رشد و تکامل فراینادهای شانا،تی آیزنر توجیه کننده جنبه ذهنی تربیت فرهنگی با رهیافت پیشگیری از آسیب های اجتماعی، بوده است.
کلمات کلیدی: تربیت فرهنگی، جنبه ذهنی، برنامه ریزی درسی، آسیب های اجتماعی، فرایند شنا،تی