تبیین مشارکت مردم درآموزش وپرورش وتوسعه فرهنگی کشور

تبیین مشارکت مردم درآموزش وپرورش وتوسعه فرهنگی کشور
انسیه ا بوبصیری دبیرعلوم اجتماعی ,کارشناس ارشد,پژوهش اجتماعی,دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
چکیده
آموزش و پرورش بازوی توانمند فکری و فرهنگی کشورمان محسوب می شود . و توسعه کشور در گرو تعلیم وتربیت است و تحقق هدفهای آموزش وپرورش , تعالی فرهنگ ,تعلیم وتربیت و تامین نیروهای انسانی مورد نیاز دربرنامه های توسعه فرهنگی واجتماعی جامعه متعاملا درگرو همدیگرند تابتوان به بهره وری درهمه عرصه ها دست یافت . براساس یافته های این پژوهش توسعه فرهنگی ازطریق آموزش وپرورش باموانع متعددی همچون ضعف سرمایه فکری , روحیه فردگرایی, آسیبهای هویتی وفرهنگی جامعه ونقص اساسی درسیستم آموزش وپرورش مواجه میباشد که پژوهشگرباروش اسنادی اقدام به جمع آوری وتبیین وتحلیل مطالب فوق پرداخته است.
کلید واژگان: توسعه فرهنگی, مشارکت , آموزش