تببین نقش و جایگاه زن در خانواده در حال گذر در ایران

30,000.00 ریال – خرید
این آزمون بر ۱۹۴ نفر از بین دانشجویان شاهد روزانه دانشگاه تهران به روش نمونه گیری چند مرحله ای اجرا شده است و دارای ۱۰ سوال و گویه میباشد.