تببین نقش و جایگاه زن در خانواده در حال گذر در ایران

این آزمون بر ۱۹۴ نفر از بین دانشجویان شاهد روزانه دانشگاه تهران به روش نمونه گیری چند مرحله ای اجرا شده است و دارای ۱۰ سوال و گویه میباشد.