تاریخچه، اهداف، ضرورت و ویژگی های پژوهش کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی

[pتاریخچه، اهداف، ضرورت و ویژگی های پژوهش کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی
– محمد قنبری طلب۱ بهرام جوکار ۲
-۱ دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز –
-۲ دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز –
چکیده
پژوهش کیفی در طی مسیر تکامل خود مراحل پنج گانه ای را از گزارشات عینی پدیده ها تا عملگرایی، سیاسی و کثرت گرایی طی کرد که ضرورت آن برای کسب بینش نسبت به عمق، معنا، روابط و بطور کلی فرآیند تجارب افراد در محیط طبیعی )بافت( و همچنین درک چگونگی ساخت واقعیت توسط افراد در بافت اجتماعی و طبیعی احساس می گردید بر این اساس هدف این نوع پژوهش درک و فهم تفسیری از موضوع مورد مطالعه می باشد. از طریق درک و فهم تفسیری، محقق می تواند معنایی که دیگران مورد مطالعه در باب موضوع مورد بررسی دارند، راکشف نماید. بنابراین در اصول بنیادی پژوهش با رویکرد کمّی و کیفی تفاوت هایی وجود دارد که با عث ایجاد وِژگی های خاص برای پژوهش کیفی می گردد.
کلیدواژگان: پژوهش کیفی، تاریخچه، هدف، ضرورت، ویژگیurchase_link id=”17091″ style=”button” color=”red” text=”خرید”]