تاثیر تکنولوژی آموزشی بر یادگیری دانش آموزان

تاثیر تکنولوژی آموزشی بر یادگیری دانش آموزان مرجان بهزاد فر،دکترای مدیریت آموزشی
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:
آموزش وپرورش به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی،خود تحت تاثیرتغییرو تحولات تکنولوژیکی و اجتماعی بوده است.با وجود انواع مسائل ومشکلات جدید در زندگی روز مرّه انسانها،بار سنگین نظام های آموزشی سنگین تر شده است.بحرانهای جهانی از قبیل انفجار جمعیت، انفجار دانش و آلودگی محیط زیست،مشکلات جدیدی است که بر مشکلات گذشته،افزوده شده وپیشرفت های انسان در علوم انسانی مانند روان شناسی تعلیم و تربیت و… نقاط ضعف و کمبود های آموزشی را بیشتر آشکار کرده و راه را برای ایجاد تغیرات سود مند جدید باز کرده اند.یکی از عواملی که برای مقابله با مشکلات آموزشی در کشورها مورد توجه قرار گرفته است، تکنولوژی آموزشی است . تکنولوژی آموزشی ابزار و روش های در اختیار صاحب نظران و دست اندرکاران تربیتی قرار می دهد که آنها را برای غلبه بر مسائل و مشکلاتی که ذکر شد
تجهیز می کند. آموزش ها هنگامی به عمل تبدیل می شوند و از حیطه شناختی ) مرحله دانش(خارج شده و به مراحل بالاتر وارد می شود که یادگیرنده در رسیدن به آنها نقش داشته باشند و به قول خود دانش آموز سازنده آن مهارت باشد . در غیر این صورت ، به خاطر سپردن طوطیوار چند اصل و قاعده عملی ، به عمل فرد بر مبنای آنها کمک نمی کند . ارزش هایی که خود فرد به آنها رسیده باشد درونی می شود و قابلیت به عمل در آمدن نیز پیدا می کند . به هرحال، این آموخته ها درطول زندگی موجب تغییر دررفتار و بینش یادگیرندگان می شوند. همانطورکه ذکرشد، انسانها برای دستیابی به نیازهای مختلف به کسب اطلاعات و دانش می پردازند و می آموزند. بنابراین دریادگیری باید این اختلاف درنیازها و سلایق و تفاوتهای یادگیری را درنظرگرفت. نباید انتظارداشت که افراد به طوریکسان، مطلبی را یادبگیرند. باید به انگیزه های
یادگیرنده نسبت به مواد آموختنی توجه کرد. بدون شک، حالت ایده آل یادگیری، یادگیری مطلوب است. برای اجرای یادگیری مطلوب هم ابزارها و منابع متنوعی وجود دارند که با پیشرفت فناوری برتعداد آنها افزوده می شود. باید درنظرداشت که میزان موفقیت هرجامعه، وابسته به توان یادگیرندگانی دارد که درگیرفرایند یادگیری همیشگی هستند.
کلمات کلیدی :یادگیری تکنولوژی آموزشی دانش آموزان – –