تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری

تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی . دارای ۱۰ سول به صورت ۵ گزینه ای است . اعتبار و روایی پرسشنامه لازم است در هر جامعه ای که اجرا می شود محاسبه گردد .