تاثیر ابعاد روانی نماز بر سبک زندگی و اقتصاد سالم

تاثیر ابعاد روانی نماز بر سبک زندگی و اقتصاد سالم
فرزاد شاه بهرامی
– ۱ مدرس گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، مدیر آموزشگاه
چکیده
هدف مقاله حاضر آن است که به بررسی آثار روانی نماز بر سبک زندگی و اقتصاد سالم بپردازد. نماز از دیدگاه بسیاری از عاملین آن،تصویری جز یک عمل تعبدی و وظیفه عمومی مسلمانان که تنها برای نشان دادن خضوع و تشکر آن ها در برابر خالق یکتای بی نیاز نیست، امّا با کمی توجه و دقت نظر به اهمیت و آداب و شرایط و از همه مهم تر آثار آن، ضمن تأیید نماز به صورت یک امر تعبدی،آن را عاملی بسیار مهم در جهت اصلاح نفس و شکوفایی استعداد و عامل سوق انسان به صراط مستقیم و در نهایت قرب الهی معرفی نموده و در کنار آثار فردی فراوانش موجب اصلاح جامعه، اقتصاد سالم و کنترل نظم و اندیشه جوامع می شودکه ازجمله آثارفراوانش، تاثیر بر روان فرد ازجمله: ایجاد تمرکز، آرامش، اعتماد به نفس، پشتوانه قوی، درمان وسواس و… می باشد. روش جمع آوری مطالب،کتابخانه ای بوده که بر این مبنا از اسناد و مدارک دینی بهره برده و به نقل و توصیف موارد مذکور پرداخته و سعی نموده درحد توان ازمنابع دست اول بهره گیری شود .
کلمات کلیدی: ابعاد روانی، نماز، سبک زندگی، اقتصاد سالم.