تحلیلی بر برنامه درسی و تربیت دانش آموزان بر اساس مقتضیات زمان

حلیلی بر برنامه درسی و تربیت دانشآموزان بر اساس مقتضیات زمان
احمد فولادی ۱ ، آزاده باواخانی ۲ ، صدیقه هوشمند ۳
۱ – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
۲ – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
۳ – کارشناسی آموزش ابتدایی آموزش و پرورش رودان
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش برنامهی درسی در تربیت دانشآموزان مطابق مقضیات زمان است. با جستجو در منابع تربیتی اطلاعات جمع آوری و با روش توصیف تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها در پاسخ به این سوال که تربیت فرزندان با –توجه به مقضیات زمان چه مختصاتی دارد و کدام نوع برنامه درسی در تربیت با مقتضیات زمان مناسبت دارد؛ نشان داد که تربیت درجریان زندگی انسان نقش مهم و اساسی دارد. براساس دو نظریه کلی حال نگر و آینده نگر در دیدگاه تطابق اجتماعی رشد و کمالفرد از یک طرف و کیفیت اوضاع و احوال اجتماعی از سوی دیگر در یک رابطه تعاملی و تأثیر متقابل با یکدیگر قرار دارد. بهبود شرایط اجتماعی نیز درگرو تربیت، رشد و کمال فرد است. نظریه حال نگر به اصالت فرد معتقد است و اینکه با تربیت افراد برای شرکت موثردر جامعه کنونی، میتوان ضمن ایجاد رابطه سازنده بین فرد و جامعه، نسبت به ایجاد اطلاعات و تغییرات تدریجی در جامعه نیزامیدوار بود. نظریه آینده نگر به اصالت اجتماع معتقد است و ایجاد شرایط مطلوب اجتماعی را پیش شرط قطعی نیل به نظام تعلیمو تربیت صحیح میداند، چرا که این شرایط اجتماعی است که در حقیقت تعیین کننده چگونگی کیفیت تربیت است. الگوهای مورد
استفاده برنامهریزان درسی، نباید به عنوان عوامل ثابت و تغییر ناپذیر نظام تعلیم و تربیت تلقی شود. برعکس، خلاقیت و قابلیت انطباق با نیازها و شرایط محیطی، باید از زمره اساسیترین خصایص طرحهای برنامهریزی درسی موجود و الگوهای جدید باشد.برنامهدرسی درصدد جرح و تعدیل شکاف بین نسل جدید و قدیم است. الگوی مناسب با تربیت مقتضیات زمان بازسازی اجتماعی یاتطابق اجتماعی است که تربیت فرزند و به طور کلی تعلیم و تربیت را بر اساس نیازها و مقتضیات جامعه و افراد میداند. معتقد است فرزندان را باید متناسب با مقتضیات زمانه خویش و جامعه تربیت کنیم تا بتوانیم شکاف بین نسلها را کاهش بدهیم و تعادل را بین نسل جدید و قدیم حفظ کنیم و گفت و گو اثربخش باشد.
کلمات کلیدی: مقتضیات زمان، برنامه درسی، تربیت، شکاف بین نسل ها