تاثیر آموزش مهارت حل مساله به شیوه ی گروهی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه دوم دوره متوسطه شهرستان مه ولات

تاثیر آموزش مهارت حل مساله به شیوه ی گروهی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه دوم دوره متوسطه شهرستان مه ولات
سید محمود حسینی، کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، آموزش وپرورش تربت حیدریه
داوود آفتابسوار، کارشناس ارشد علوم تربیتی، آموزش وپرورش تربت حیدریه
بی بی صدیقه ابوترابی، کارشناس حسابداری، آموزش وپرورش تربت حیدریه
جکیده
این پژوهش با هدف تأثیر تاثیر آموزش مهارت حل مساله به شیوه ی گروهی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسردوره متوسطه ، از طریق روش پژوهش شبه آزمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم دوره۹۱ بوده است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد ۵۰ نفر از دانش – متوسطه شهرستان فیض آباد در سال تحصیلی ۹۲موز از بین آنان انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل(هر گروه ۱۵ نفر) گمارده شدند. گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه معلم ساخته پیشرفت تحصیلی درس ریاضی صورت صورت گرفته است.۰/۶۵ به دست آمد. از تحلیل کوواریانس برای KR پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی با استفاده از کودر- ریچارسون ۲۰تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت حل مساله به شیوه ی گروهی بر پیشرفت تحصیلی درس
ریاضی دانش آموزان معنادار است.
کلید واژه ها: آموزش مهارت حل مساله به شیوه ی گروهی / پیشرفت تحصیلی