تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر ابعادخلاقیت دانش آموزان دختردبیرستان های ماهشهر

تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر ابعادخلاقیت دانش آموزان دختردبیرستان های ماهشهر
لیلا شجاعی
)دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرو دشت فارس،دانش آموخته کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،مرودشت فارس ،
ایران(
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی برابعاد خلاقیت دانش آموزان دختر دبیرستانهای ماهشهر انجام شد و یک طرح نیمه تجربی بود. آزمودنی پژوهش ۰۴۱ نفر بودند که به دلیل عدم همکاری برخی از آزمودنی ها به تعداد ۰۳۱ نفر کاهش یافت. ۱۶(نفر گروه آزمایش و ۱۶ نفر گروه کنترل(، که ازمیان دانش آموزان دبیرستان های دخترانه به شیوه نمونهگیری خوشهای به صورت تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها از مقیاس پرسشنامه خلاقیت عابدی استفاده شد تحلیل کوواریانس حاصل از تاثیر۰۶ / است با تکیه بر این یافتهها می توان دریافت که ؛۲۱,/۰۱؛/ آموزش مهارتهای ارتباطی بر ابعاد خلاقیت دانش آموزان دختر به ترتیب ۲۲آموزش مهارتهای ارتباطی برابعاد خلاقیت دانش آموزان دختر تاثیردارد.
کلمات کلیدی: مهارتهای ارتباطی)تحلیل ارتباط متقابل(، ابعاد خلاقیت،دانش آموزان دختر دبیرستان