تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر ابعاد سلامت روان دانش آموزان دختردبیرستان های ماهشهر

تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر ابعاد سلامت روان دانش آموزان
دختردبیرستان های ماهشهر
لیلا شجاعی
)دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرو دشت فارس،دانش آموخته کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،مرودشت فارس ،
ایران(نویسنده مسئول
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی برابعاد سلامت روان دانش آموزان دختر دبیرستانهای ماهشهرانجام شد و یک طرح نیمه تجربی بود. آزمودنی پژوهش ۰۴۱ نفر بودند که به دلیل عدم همکاری برخی از آزمودنی ها به تعداد۰۳۱ نفر کاهش یافت. ۱۶ نفر گروه آزمایش و ۱۶ نفر گروه کنترل(، که ازمیان دانش آموزان دبیرستان های دخترانه به شیوه (نمونهگیری خوشهای به صورت تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها از مقیاس پرسشنامه سلامتروان Scl–۲۵ استفاده شد. همچنین تحلیل کوواریانس حاصل از تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر ابعاد سلامت روان۱۰ / و ۱۳ / است .با تکیه بر این یافتهها می توان دریافت که ؛/۱۴؛/۱۱۰؛ /۱۰؛ /۱۱۱؛/۱۳؛ / دانش آموزان دختر به ترتیب ۱۱۰آموزش مهارتهای ارتباطی بر ابعادسلامت روان دانش آموزان دختر تاثیردارد.
کلمات کلیدی: مهارتهای ارتباطی)تحلیل ارتباط متقابل(، ابعادسلامت روان ،دانش آموزان دختر دبیرستانی