تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر خانواده

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر خانواده
رضا علم ۱ ، وهب غفاری توران ۲ ، محسن علیپور ۳
، -۱ دانشجوی کارشناسی، مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبد کاوس، دانشگاه فرهنگیان
-۲ دانشجوی کارشناسی، مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبد کاوس، دانشگاه فرهنگیان
-۳ دانشجوی کارشناسی، مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبد کاوس، دانشگاه فرهنگیان
چکیده
زمینه و هدف پژوهش :شبکه ی اینترنت در کنار مزایای بی شمارش، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با فضایمجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد .این مقاله در صدد بوده است تا برخی از معایب و تهدیدات موجود در اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی را معرفی و راهکارهایی جهت مقابله و کاهش این گونه آسیب ها ارایه نماید.
روش پژوهش: برای انجام این مطالعه از طریق استنادی به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهشی موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شده است.یافته ها: در این مقاله پس از طرح جایگاه خانواده به عنوان مهم ترین واحد اجتماعی، پدیدآیی فن آوری های اطلاعات و ارتباطات، ظهور اینترنت و گسترش فراگیر شبکه های اجتماعی و طرح آنها در قالب فرصت ها و تهدیدها به آسیب های نو پدید ناشی از ماهواره، بازی های رایانه ای، تلفن همراه و اینترنت پرداخته شده است. والدین چندان با اینترنت و فضای مجازی آشنایی ندارند و فرزندان آنها جهت برقراری تماس با دوستان قدیمی و یافتن دوستان جدید و به اشتراک نهادناطلاعات شخصی و موضوعات مورد علاقه شان در شبکه های اجتماعی مجازی عضو می شوند و اغلب نیز از خطراتی که در کمین آنهاست، آگاه نیستند.؛ لذا راهکارهایی جهت مقابله و کاهش تهدیدات اینترنتی در ابعاد فرهنگی، آموزشی و… به ویژه بومی سازی شبکه های اجتماعی مجازی با توجه به هنجارهای جامعه ارایه شده است. نتایج: در این پژوهش، ضمن برجسته ساختن اهمیت نهاد خانواده و مورد تهدید قرار گرفتن آن از سوی شبکه های اجتماعی، پیشنهاداتی به منظور آشنایی هر چه بیشتر خانواده ها با تهدیدات فضای مجازی و استفاده ی صحیح از فضای مجازی ارایه شده است.
کلید واژه ها: اینترنت، خانواده، فضای مجازی