تأثیر روش های آموزش خلاقیت بر میزان خلاقیت دانش آموزان

تأثیر روش های آموزش خلاقیت بر میزان خلاقیت دانش آموزان
مهسا گله دار
لاله محتشم
کاردانی مامایی دانشگاه آزاد واحد گچساران )نویسنده مسئول(۲کارشناسی روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
چکیده
هدف پژوهش حاضر تأثیر روش های آموزش خلاقیت )بارش مغزی، بحث گروهی و اکتشافی هدایت شده( بر خلاقیت دانش آموزان پسر پایه دوم متوسطه اهواز بود. نمونه این پژوهش ۸۰ نفر از دانش آموزان پسر پایه سوم متوسطه شهرستان اهواز در سال تحصیلی ۹۴ بود که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و سپس به صورت تصادفی ساده در سه گروه آزمایشی)بارش مغزی، بحث گروهی،اکتشافی هدایت شده( و یک گروه گواه )توضیحی یا سنتی( به طورجایگزین گمارده شدند. برای اندازه گیری متغیر وابسته یعنی خلاقیت، آزمون خلاقیت عابدی به کاربرده شده است. طرح پژوهش، تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایش و کنترل، ابتدا برای هر سه گروه، پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله های آزمایشی در ۱۰ جلسه ۴۵ – ۷۰ دقیقه ای به گروه
های آزمایش ارائه گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی پس آزمون گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش کواریانس یک راهه )آنکوا( نشان داد که آموزش روش های بارش مغزی، بحث گروهی و اکتشافی هدایت شده در مقایسه با روش توضیحی بر خلاقیت دانش آموزان تأثیر مثبت داشته است. همچنین نتایج نشان داد هیچ کدام از روش ها از لحاظ تاثیر بر دیگری برتری ندارد.
کلید واژه ها: خلاقیت، روش توضیحی، بارش مغزی، بحث گروهی، اکتشافی هدایت شده