برنامه درسی چند فرهنگی)مفاهیم ،اهداف و ویژگی ها(

عنوان: برنامه درسی چند فرهنگی)مفاهیم ،اهداف و ویژگی ها(
زهرا کرمی، اعظم جلالی
۱ دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی –
۲ کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی –
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم برنامه درسی چند فرهنگی و جستجوی مولفه ها و ویژگی هاای آن اسا. رو ایاپژوهش کیفی و از نوع تحلیلی می باشد با استفاده از فیش برداری و در نهای. براساس تحلیل ها به پرسش های پاژوهشپاسخ داده می شود ابزارگردآوری داده ها در ای پژوهش کلیه کتاب ها،مدارک،مقالات،پایگاه هاو پژوهش های در دساترس بوده که مورد مطالعه قرار گرفته اس. هدف عمده برنامه درسی چند فرهنگی برابری فرص. هاای تعلایو و تربیتای بارای
نژادها، اقوام و گروه های مختلف فرهنگی اس. و یکی از اهداف عمده ی آن ، کمک به هماه ی فراگیاران در بهاره گیاری عادلانه از دانش و مهارتها و داشت عملکرد موثر در جامعه ای متکثار و دارای گاروه هاای قاومی در زمیناه ی تعاام ت وارتباطات با دیگر افراد جامعه اس. نتایج نشان می دهد که شناخ. مفاهیو و ابعاد برنامه درسی چناد فرهنگای در جامعه امروز ما بسیار ضروری اس. و باید به تناسب شرایط و موقعی. های بومی و فرهنگی در آموز و تادری توجاه ویاژه ای
شود
کلمات کلیدی: نظام آموزشی، برنامه درسی چند فرهنگی،ویژگی ها و ابعاد