بررسی علل قانونگریزی در استان کهگیلویه و بویراحمدبررسی علل قانون گریزی دراستان کهگیلویه و بو یراحمد
دکترعلی جمادی،سید عبدالرحمن توفیقیان،سید جعفر موسوی
۱٫عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد یاسوج۲٫ رییس اداره زندانها واقدامات تامینی وتربیتی استان چهار محال بختیاری ومدرس دانشگاه ۳٫مدرس دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور-یاسوج
چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی علل قانون گریزی در استانکهگیلویه و بویراحمد انجام شد جامعه ی مورد نظر این پژوهش که با روش پیمایشی صورت گرفت عبارت از کلیه زندانیان موجود در زندانهای استان،تمامی افراد دارای پرونده های تخلفاتی راهنمایی و رانندگی،افراد مختلف در امور ساختمان سازی وکارمندان معرفی شده ازاین گروه تعداد۱۳۹نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است.وپرسشنامه های محقق ساخته توسط آنها تکمیل گردید.دادها با استفاده از روش اسپیرمن وپیرسون تحلیل شدند یافته ها حاکی از آن است که بین میزان تحصیلات وقانون گریزی رابطه معناداری وجود ندارد اما بین شغل وقانون گریزی رابطه معنا داری وجود دارد.
کلمات کلیدی قانون ،قانون گریزی،قانونمندی .