بررسی چالش های امر به معروف و نهی از منکر در عصر جهانی شدن

بررسی چالش های امر به معروف و نهی از منکر در عصر جهانی شدن نویسنده : دکتر معصومه صمدی عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
چکیده “امر به معروف و نهی از منکر” از جمله فرائضی است که دیگر فرائض بر پایه آن پایه گذاری شده اند . هدف این مقاله تحلیل مفهوم چالش های امر به معروف و نهی از منکر در عصر جهانی شدن و پگونگی مقابله با در این هزاره که به هزاره اطلاعات معروف است می باشد ..برای رسیدن به اهداف مقاله ابتدا اهمیت امر به معروف و نهی از منکر ، سپس چالش های جهانی شدن در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و نقش آموزش در مواجهه با چالش های جهانی شدن در زمین مسائل مسائل اعتقادی بررسی و تحلیل شد .یافته ها نشان داد که در نظام تعلیم و تربیت اسلامی ،مهمترین چالش امر به معروف و نهی از منکر ساخت زدایی است .یعنی به دلیل یکی شدن مکان و فشردگی زمان ساخت هایی که خانواده ها و نظام آموزشی به به طور عام به امر به معروف و نهی از منکر فرزندان خود می پرداختند کارایی خود را از دست داده اند.از این رو مواجهه بهینه با این چالش ها در گرو آموزش ارزش ها و درونی نمودن ارزش ها در فرزندان و دانش آموزان است .