بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار

هدف این آزمون بررسی مشکلات زنان دارای تحصیلات عالی در راهیابی به بازار کار است ودارای ۲۰گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.