بررسی وضعیت روانی- اجتماعی کودکان در سنین دبستان

این پرسشنامه دارای ۳۰ عبارت است که متعلق به مهشید جعفرپور،و حمیده عظیمی لولتی  میباشد که روش نمره گذاری ،روایی،پایایی ندارد.