بررسی نیازهای نوجوانان مقیم در شبانه روزی ها

این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال میباشد که گزینه های پاسخ به آنها هیچگاه،گاهی،بندرت،اغلب،همیشه است که متعلق به مهری ومنفرد است که روش نمره گذاری،روایی،پایایی ندارد.