بررسی عوامل مؤثر بر ازدواج موفق

بررسی عواهل مؤثر بر ازدواج موفق
سعیذ احوذی ۱ ، اعظن حاهذی ۲، فرحناز هحوذی ۳
-۱ استاد هذعو دانشگاه پیام نور، دبیرآهوزش و پرورش، پاوه، ایراى
-۲ کارشناس ارشذ روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد، سیرجاى، ایراى
-۳ کارشناس ارشذ روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهیذچوراى، اهواز، ایراى