بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آسیب های اجتماعی زنان ۳۰-۱۵ساله در شهرستان گنبدکاووس درسال ۵۰۳۰

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آسیب های اجتماعی زنان ۳۰-۱۵ساله درشهرستان گنبدکاووس درسال ۵۰۳۰
معصومه حقانی فر )عضو علمی پیام نور استان گلستان(
رشته علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی مقطع: کارشناسی ارشد
چکیده
۵۱ ساله در شهرستان گنبدکاووس سال ۵۰۳۰ پرداخته – در این مقاله به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر آسیب های اجتماعی زنان۳۰-۱۵ شده است. مسئله آسیب های اجتماعی، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری، انحراف والدین و … بوجود می آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقشها و مسئولیتهایشان،دستخوش بحران و نابسامانی میگردد. اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان ۰۳
۵۱ ساله شهرستان گنبدکاووس که حدود ۰۳۳۳۳ نفر می باشند تشکیل می دهد که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران ۰۳۳ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. انتخاب این نمونه ها از طریق روش نمونه گیری خوشه ای ساده انجام شد. روش تحقیق پیمایشی و ابزارپژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته های تحقیق نشان داد که بین سطح تحصیلات ، فقر مادی ، انحراف والدین ، بیکاری و محیط اجتماعی شهر و محله با آسیب های اجتماعی زنان رابطه معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی: عوامل اجتماعی، آسیب، زنان .