بررسی عملکرد سازمانهای دولتی حمایتی در ارتباط با تکدی گری در شهر رشت

بررسی عملکرد سازمانهای دولتی حمایتی در ارتباط با تکدی گری در شهر رشت
فرزانه نجفی

چکیده:
این پژوهش عملکرد سه سازمان دولتی حمایتی شهرداری، بهزیستی و کمیته ی امداد شهرستان رشت را در ارتباط با تکدی گری در رشت بررسی میکند. در این پژوهش، بر مبنای مصوبه ی شورای عالی اداری، سوالاتی در چارچوب حیطه ی وظایف هر کدام از سازمانها طراحی شد و با کاربرد روش میدانی و با استفاده از ابزار مصاحبه ی آزاد، اطلاعات لازم از سه سازمان دولتی جمع آوری گردید. نتایج این پژوهش بیانگر آن بودند که سازمان شهرداری رشت در حال حاضرمسولیت جمع آوری متکدیان از سطح شهر را به موسسه ی خصوصی واگذار کرده است که تحت عنوان سامانکده فعالیت میکند، سازمان بهزیستی مستقلا در مورد تکدی گری اقدام خاصی انجام نمیدهد. سازمان کمیته ی امداد نیز ورود به امر تکدی گری را در حیطه ی وظایف خود نمیداند و این پدیده را از مسائلی میداند که باید شهرداری آن را حل کند. در حال حاضر نیز هیچگونه ارتباط خاصی بین شهرداری و کمیته ی امداد در رابطه با تکدی گری وجود ندارد. ارتباط سامانکده با بهزیستی نیز تنها در حد معرفی افراد معلول و معتاد جمع آوری شده به بهزیستی میباشد که پیگیری و نظارت های بعدی نیز از طرف سازمانهای مذکور انجام نمیگیرد.
واژه های کلیدی: تکدی گری، متکدی، عملکرد سازمان های حمایتی، کنترل اجتماعی، حمایت اجتماعی