بررسی و سنجش سطح تحصیلات در افزایش سن ازدواج دختران

10,000 ریال – خرید

بررسی و سنجش سطح تحصیلات در افزایش سن ازدواج دختران
محسن شاطریان، فرزانه بالاخانه
۱ دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کاشان –
۲ کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان –
چکیده
در دهه های اخیر، تغییرات اجتماعی، اقتصادی مهمی درجوامع به خصوص جوامع درحال توسعه صورت گرفته است. یکی از این تحولات،حضور گسترده دختران در نظام آموزشی و مناصب اجتماعی می باشد. تمایل روز افزون دختران به تحصیلات دانشگاهی، تحول گسترده -ای در نظام خانواده و ازدواج ایجاد نموده است. به طوریکه منجر به بروز تغییراتی در ارزش ها و باورهای آنان نسبت به ازدواج شده است.آنان، ادامه تحصیل و حضور در عرصه های اجتماعی را دارای منافع و سرمایه ای بیش از ازدواج و تشکیل خانواده دانسته. همچنین با بالارفتن سطح تحصیلات، توانسته اند فرصت های شغلی بهتری کسب نموده و وابستگی کمتری به همسرخود داشته باشند. لذا این امر،کاهش انگیزه نسبت به تشکیل زندگی و افزایش سن ازدواج در میان دختران را به همراه داشته است. از این رو هدف مقاله حاضر، بررسی نقش سطح تحصیلات دختران در افزایش سن ازدواج آنان می باشد. روش پژوهش حاضر اسنادی بوده و نتایج بیانگر آن است که بین
سطح تحصیلات دختران و افزایش سن ازدواج آنان رابطه وجود دارد. از این رو سرمایه گذاری در این زمینه حائز اهمیت فراوان است