بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد “واحد تهران مرکز” و ارتباط آن با زیست جهان آنان و متغیرهای زمینه ای


بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد “واحد تهران مرکز” وارتباط آن با زیست جهان آنان و متغیرهای زمینه ای
معصومه صمدی دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش زهرا صفری
کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سبک زندگی و زیست جهان دانشجویان و بررسی نقش متغیرهای زمینه ای بر سبک زندگی دانشجویان است .روش تحقیق، توصیفی ،از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز می باشند. روش نمونه گیری، روش نمون هگیری تصادفی ساده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران ۴۰۰ نفر برآورد شده است. برای جمع آوری داده ها ازدو پرسشنامه استفاده شد.روایی این دو پرسشنامه با استفاده از قضاوت متخصصان و پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای با استفاده از آماره های spss کرونباخ تعیین شد .همچنین تجزیه و تحلیل داده ها به روش کمی و با استفاده از نرم افزارتوصیفی از جمله فراوانی ، درصد ، میانگین و انحراف معیار و ضریب همبستگی و پردازش های استنباطی نیز با استفاده ازآزمون خی دوو انجام شده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که سبک زندگی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اسلامی است و میانگین حاصله بالاتر از حد متوسط است. بررسی انجام شده در زمینه بررسی رابطه بین سبک زندگی دانشجویان و زیست جهان آنان حاکی از این است که بین این دو متغیر رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. یافته های تجربی این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای جمعیت شناختی، شامل سن، جنس و
مدرک تحصیلی با زیست جهان اسلامی آنها رابطه معناداری وجود ندارد..
کلید وازه ها : سبک زندگی اسلامی ، دانشجویان ، زیست جهان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز