بررسی سبک زندگی اسلامی و تأثیر آن بر نظام اقتصادی خانواده

[purchase_بررسی سبک زندگی اسلامی و تأثیر آن بر نظام اقتصادی خانواده زهرا قاسمی، مژگان قره بیگی توابع
-۱ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران، دانشجوی دکتری علوم سیاسی،
۲ – اداره کل بهزیستی استان فارس
چکیده
سبک زندگی، نظام واره خاص زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه با هویتی ویژه اختصاص دارد.. این نظام واره تشکیل دهنده هندسه کلی رفتار بیرونی و جوارحی است که افراد، خانواده ها و جامعه ها را از هم تمایز می سازد. سبک زندگی دامنه ای بسیار
وسیع دارد و تمام حوزه های زندگی بشر؛ از جمله اقتصاد خانواده را در بر می گیرد. خانواده نهادی است اجتماعی که امروزه به لحاظ وظیفه کوچک شده است. مهم ترین وظیفه خانواده از دیرباز، وظیفه اقتصادی بوده و اعضای خانواده حول سرمایه اقتصادی خانواده به فعالیت و تولید مشغول بودند لذا توجه به اقتصاد خانواده اهمیت یافته است. پیدایش و شکل گیری اقتصاد سالم و رونق گرفتن زندگی مطلوب اسلامی همچون دیگر پدیده های مورد نیاز جامعه اسلامی نیاز به تحقق مقدماتی دارد. یکی از این مقدمات بنیادین و اساسی در شکل گیری اقتصاد اسلامی، تصور و تصدیق بینشی و عملی مردم به دستورات احکام اسلامی است که به فعالیت های
اقتصادی جامعه ارزش الهی می بخشد و سمت وسوی آن را مشخص می سازد. در مجموع می توان چنین بیان نمود که سبک زندگی اثرات بسیاری در زندگی انسان دارد و می تواند شاکله اقتصاد اسلامی را تعیین کند. از این رو با اصلاح اقتصادی سبک زندگی خانواده ها و حاکمان جامعه، می توان موجبات رشد و اجرایی شدن اهداف گسترده نظام اسلامی را فراهم نمود. امروزه سبک زندگی عاملی تأثیرگذار در تمامی جنبه های زندگی دانسته می شود که در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و بهره گیری از منابع موجود به بررسی تأثیر سبک زندگی بر نظام اقتصادی خانواده پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: اقتصاد، قناعت، خانواده، سبک زندگی، جایگاه انسانlink id=”16775″ style=”button” color=”red” text=”خرید”]