بررسی رفتار والدین و تاثیر ان بر ارتباط اجتماعی کودکان

بررسی رفتار والدین و تاثیر ان بر ارتباط اجتماعی کودکان
مریم لطفی کاشمر ۱
.۱ کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنائی و مدرس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی
خراسان شمالی
چکیده
هدف عمده پژوهش حاضر، بررسی رفتار والدین و تاثیر ان بر ارتباط اجتماعی کودکان می باشد. جامعه آماری پژوهش والدین کودکان چند مهدکودک در بجنورد می باشد که تعداد ۰۵ نفر می باشد متغیرهای دموگرافیک مانند، سن، جنسیت مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا تعداد ۰۵ نفر از جامعه اماری به عنوان نمونه ابتدایی انتخاب گردید و پس از تحلیل مقدماتی به وسیله نرم افزار اماری علوم اجتماعی SPSS تعیین و روایی و پایایی ازمون ها مورد بررسی قرارگرفت. در جهت تحلیل دادههای آماری، از روشهای توصیفی و استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. فرضیههای ما در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند که با ارائه نتایج حاصله بهصورت جدول بیانشدهاند. نتایج حاصله نشان داد که بین رفتار شیوه ی سهل گیرانه و ارتباط اجتماعی کودکان رابطه معنی داری وجود دارد. در این پژوهش سعی شده تا رفتار والدین و تاثیر ان بر ارتباط اجتماعی کودکان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کلید واژگان: رفتار، ارتباط اجتماعی، والدین