بررسی رابطه ی هوش اخلاقی با کیفیت زندگی معلمان


بررسی رابطهی هوش اخلاقی با کیفیت زندگی معلمان
علی قنبری
دانشجوی دکتری علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور تهران جنوب ،ایران
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش اخلاقی با کیفیت زندگی معلمان شهرستان لردگان میباشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن را، معلمان شهرستان به تعداد ۰۰۱۱ نفرتشکیل داد. که براساس جدول کرجسی و مورگان ) ۰۷۰۱ ( و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی– طبقهای در سطح اطمینان % ۷۹ و خطای اندازهگیری % ۹ تعداد ۹۹۷ نفر ) ۰۹۱ زن و ۰۱۹ مرد( بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل ) ۹۱۱۹ ( در چهار بعد )توجه ، هم دردی، هوشیاری و خودکنترلی ( با ۱۱ سوال و پرسشنامه کیفیت زندگی مک هنری در ۸ زیر مقیاس با ۴۱ سوال استفاده شد. در بخش آماراستنباطی از آزمونهای رگرسیون، پیرسون و t مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که؛ بین هوش اخلاقی و مولفههایآن )توجه ، هم دردی، هوشیاری و خود کنترلی( با کیفیت زندگی معلمان شهرستان لردگان رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
کلمات کلیدی: هوش اخلاقی، کیفیت زندکی ،معلمان