بررسی رابطه ی جهت گیر ی مذهبی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور

بررسی رابطه ی جهت گیر ی مذهبی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور
علی قنبری ۱،محبوبه آزادی ۲
۱٫دانشجوی دکتری علوم تربیتی ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر ،ایران.۲٫کلرشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،مدرس مدعو دانشگاه پیام نور استان البرز ،ایران.
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیر ی مذهبی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور بود.جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانشجوبان کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد لردگان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ۱۱۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدندو به پرسشنامه جهت گیری مذهبی سلامت
روان پاسخ دادند جهت تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از نرم افزار spss19 در محدوده آمار توصیفی ازمیانگین و انحراف معیار و در محدوده آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج نشان داد بین جهت گیر ی مذهبی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور رابطه معناداری وجود دارد .فلذا
بر اساس یافته ها می توان گفت در جهت سلامت روان دانشحویان باید به جهت گیری مذهبی آنان نیز توجه داشت .
واژه های کلیدی: جهت گیری مذهبی ،سلامت روان ،دانشجویان