بررسی رابطه کیفیت زندگی با سازگاری هیجانی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری وبدون اختلال

[purchase_lررسی رابطه کیفیت زندگی با سازگاری هیجانی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری وبدون اختلال
– محمد قنبری طلب ۱ محمود قنبری طلب ۲
-۱ دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز –
-۲ دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان فرخشهر –

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگی با سازگاری هیجانی فرزندان دارای اختلال یادگیری و بدون آن است.روش پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه آماری مشتمل بر کلیه دانش آموزان پایه اول تا چهارم ابتدایی با و بدون اختلال یادگیری شهرستان لردگان بوده و حجم نمونه شامل ۱۵۸ نفر که دربرگیرنده ۵۸ دانش آموز دختر و پسر با اختلال یادگیری و۱۱۱ دانش آموز دختر و پسر بدون اختلال یادگیری به است. ابزارهای پژوهش آزمون سازگاری هیجانی بندرگشتالت،پرسش نامه کیفیت زندگی مک هنری بود. داده ها از طریق شاخص های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون تحلیل شدند.نتایج نشان داد که افزایش کیفیت زندگی باعث افزایش سازگاری هیجانی می شود
.
کلمات کلیدی: کیفیت زندگی ، سازگاری هیجانی، اختلال یادگیریink id=”17101″ style=”button” color=”red” text=”خرید”]