بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه )مطالعه موردی دبیرستانهای شهرستان علی آباد کتول

بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه )مطالعه موردی دبیرستانهای شهرستان علی آباد کتول(
نویسنده اول :زهرا خسروی نوده کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی نویسنده دوم: محمد رضا خسروی نوده کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان بود. روش حاکم بر تحقیق از لحاظ ماهیت همبستگی بوده که در زمرهی تحقیقات غیر آزمایشی قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان علی آباد کتول را در برگرفت. حجم نمونه براساس جدول مورگان ۰۵۳ نفر مشخص گردید. از آزمودنیها خواسته شد به سوالات دو پرسشنامه هوش هیجانی سالووی و انگیزش تحصیلی والراند پاسخ دهند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی نمودارها و جدولها( و آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t یک گروهی و گروههای مستقل و تحلیل رگرسیون( استفاده شد. نتایج این پژوهش عبارت بودند از : ۱( میزان هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان علی آباد در حد متوسط بود. ۲( بین هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود داشت.
کلید واژه ها: هوش، هوش هیجانی، انگیزه،انگیزش تحصیلی،دانش آموز