بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران

بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران
ایرج نیک پی ۱، سعید فرحبخش ۲ پروین مظاهری ۳
-۱ استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه لرستان
-۲ دانشیار گروه علوم تربیتی.دانشگاه لرستان
-۳ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان
چکیده
پژوهش حاضر، با هدف تبیین تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس ابتدایی شهر خرم آباد انجام شدهاست. روش پژوهش از نوع مدل یابی علّی یا مدل معادلات ساختاری بوده است و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و دبیران مدارس۱۳۹۴ می باشد. نمونه پژوهش حاضر ۱۰۳ نفر از مدیران و ۳۰۹ نفر از معلمان مدارس – ابتدایی شهر خرم آباد در سال تحصیلی ۱۳۹۳۰) و رفتار / ابتدایی شهر خرم آباد بودند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل ( ۲۰۰۵ ) با آلفای( ۸۴۰)، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی / شهروندی سازمانی سامچ و ران ( ۲۰۰۶ ) با آلفای ( ۸۵
استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هوش اخلاقی به طور amos و spss معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار۰)بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر گذار است. بین نظرات دبیران و مدیران در مورد هوش اخلاقی و رفتار شهروندی / مستقیم ( ۵۱سازمانی با توجه به جنس، سابقه خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد به جز سطح تحصیلات دبیران، که رفتارشهروندی سازمانی را بیشتر برآورد کرد.
واژه های کلیدی: هوش اخلاقی، رفتار شهروندی سازمانی ،دبیران، مدیران، مدارس شهر خرم آباد.