بررسی رابطه هوش اخلاقی و اعتماد آفرینی مدیران

ررسی رابطه هوش اخلاقی و اعتماد آفرینی مدیران
ایرج نیک پی ۱،سعید فرح بخش ۲، پروین مظاهری
-۱ عضو هیئت علمی.استادیار گروه علوم تربیتی. دانشگاه لرستان
-۲ عضو هیئت علمی.دانشیار گروه علوم تربیتی.دانشگاه لرستان

چکیده
پژوهش حاضر،انشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی.دانشگاه لرستان
* با هدف تبیین تاثیر هوش اخلاقی بر اعتماد آفرینی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم آباد انجام شده است. روش پژوهش ازنوع مدل یابی علّی یا مدل معادلات ساختاری بوده است و جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم آباد در سال۱۳۹۴ می باشد. نمونه پژوهش حاضر ۱۰۳ نفر مدیر که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ا ی نسبتی از میان مدارس – تحصیلی ۱۳۹۳) و / ابتدایی شهر خرم آباد انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل( ۲۰۰۵ ) با آلفای( ۸۴۰)، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی / اعتماد آفرینی اسماعیلی طرزی و همکاران( ۱۳۹۲ ) با آلفای ( ۸۶
استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هوش اخلاقی به amos و spss و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار۰) بر اعتمادآفرینی مدیران مدارس ابتدایی تاثیر گذار است. بین نظرات مدیران در مورد هوش اخلاقی و اعتماد آفرینی / طور مستقیم ( ۲۹با توجه به جنس، سابقه خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد به جز سطح تحصیلات و سابقه خدمت مدیران، که اعتمادآفرینی را بیشتر برآورد کرد.
کلمات کلیدی :هوش اخلاقی، اعتماد آفرینی، مدیران، مدارس شهر خرم آباد.