بررسی رابطه مشارکت و انطباق پذیری سازمانی کارکنان کمیته امداد (مطالعه موردی شهرستان بندرعباس

بررسی رابطه مشارکت و انطباق پذیری سازمانی کارکنان کمیته امداد(مطالعه موردی شهرستان بندرعباس)
الیاس محسنی ۱ ، دکتر مهنوش عابدینی ۲
۱٫ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
۲٫استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بندرعباس
چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه مشارکت و انطباقپذیری سازمانی کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بندرعباس انجام پذیرفته است. موفقیت پیشرفت یک سازمان در گرو سازگاری و انطباق آن با عوامل متغیر محیطی است. انطباقپذیری ومشارکت از عوامل پیشبینی شده اثربخشی سازمانی بشمار میرود. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی بوده که به روش پیمایش در سال ۱۳۹۴ انجام گردیده است. دادههای مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه دنیسون( نسخه ۲۰۰۵ ) که روایی آن توسط صاحب نظران و پایایی آن از طریق آزمون آلفای گرونباخ مورد تایید قرار گرفته است بدست آمده. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و کارشناسان کمیته امداد شهرستان بندرعباس که تعداد آنها ۴۰۳ نفر که از این جامعه حجم نمونه با استفاده از فرمول و روش های آمار توصیفی مانند spss کوکران ۱۸۰ نفر و به روش سیستماتیک انتخاب گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار درصد – فراوانی – تعیین میانگین و نیز آمار استنباطی مانند آزمون همبستگی اسپرمن تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داده که میان زیر متغیرهای مشارکت سازمانی و انطباقپذیری رابطه معنادار وجود دارد . با توجه به یافته ها میتوان نتیجه گرفت که افزایش میزان مشارکت سازمانی و متغیرهای آن میتواندافزایش انطباق پذیری سازمانی و متغیرهای آن را به دنبال داشته باشد.
واژگان کلیدی: مشارکت سازمانی؛ انطباقپذیری؛ کمیته امداد شهرستان بندرعباس