بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان )

بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان)

*اکرم شاهمیر دکتر هادی رزقی شیرسوار
گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران.
استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران.

چکیده :
به » بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه ۵۱ تهران « تحقیق حاضر با هدف روش توصیفی – همبستگی صورت گرفته است . جامعه آماری تحقیق ۰۹۹ نفر از کارکنان شهرداری منطقه ۵۱ تهران می باشند که تعداد ۹۶۰ نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . جهت جمعآوری دادههای مربوط به عدالت سازمانی از مقیاس استتتاندارد نی هوف و مورمن) ۵۰۰۱ ( و برای جمعآوری دادههای مربوط به رفتار شتتهروندی ستتازمانی از پرستتاتتنامه پودستتاک و همکاران) ۵۰۰۹ ( ا ستفاده شده ا ست . پایایی ابزار پژوهش از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۷۸ /. ،و ۷۷ /. بد ست آمد . جهت تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون تک متغیره و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج آزمون رگرسیون خطی حاکی از آن است که بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون رگرسی ون تک متغیره ناان داد که تمامی مؤلفه های عدالت سازمانی )عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی( با رفتار شهروندی ساز مانی رابطه مثبت و معناداری دارد.
کلید واژهها: عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، ،کارکنان شهرداری