بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان
سعید رضایی ۱ ، جمیله ناصری* ۲ ،سمیرا افتخاری ۳
چکیده
یکی از عواملی که به شکل منفی بر عملکرد تحصیلی فراگیران اثرگذار بوده و اخیرا مطالعاتی را در مدارس و دانشگاه به خود اختصاص داده است فرسودگی تحصیلی میباشد از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایهی روانشناختی شامل مؤلفههای) خودکارآمدی،امیدواری، تاب آوری و خوشبینی( و فرسودگی تحصیلی دربین دانشجویان دانشگاه کاشان انجام گرفت. ازبین کلیه دانشکدههای دانشگاه کاشان،سه دانشکده مهندسی، علوم پایه، وعلوم انسانی به صورت نمونه گیری خوشهای انتخاب شدند و ۳۳۳ نفر از بین این سه دانشکده به مقیاسهای سرمایهی روانشناختی لوتانز، و مقیاس فرسودگی تحصیلی برسو پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی)میانگین وانحراف استاندارد( و آمار استنباطی ) همبستگی و رگرسیون به روش ورود همزمان دادهها( استفاده شد. یافته های پژوهش، فرضیهی مبنی بر ارتباط معکوس بین مؤلفه های سرمایهی روانشناختی با فرسودگی تحصیلی را تایید میکند.
کلید واژه ها: سرمایهی روانشناختی، عملکرد تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، دانشگاه